NAUPLIUS LUSEBEKJEMPER MED FOR- OG ARBEIDS-MODUL

Næringen ønsker å komme bort fra kostnadskrevende lusebehandlinger og fokuset på forbyggende tiltak øker i takt med økte kostnader og store tap som følger med avlusingsbehandlingen, ringvirkningene er enorme på både tap av tilvekst og dårligere forfaktor på toppen av økt dødlighet , dårlig fiskehelse og reduserte utsett.
Kostnadsdrivende tiltak som innleid materiell og personell på spesialiserte tjenster som avlusning og notvasking kommer i tillegg til de følgekostnader og tap som kommer i etterkant av behandlinger.
På bakgrunn av opplyste og kjente fakta er nytenkning og reduksjon av gjentatte lusebehandlinger avgjørende bidragytere for å begrense ressursbruken oppdretterne påføres og legge grunnlaget for vekst og positiv utvikling.
Vårt bidrag i denne sammenhengen er et totalprinsipp og multiverktøy som vil samle og komplimentere arbeidsoppgavene som vi mener er sentrale i lusebekjempelsen på et aktivt og preventivt nivå og samtidig modulere utforingsenheten i en og samme enhet som arbeidsmodul til lusebekjempelse. Nøkkelmotivet til en slik komprimert løsning er å komme inn på selve arbeidsområdet som er fisken,nota og foringen.

Prinsipp og løsning

Det lages en spesial bygget flytemodul plassert inne i notsirkelen, modulen bygges med et meget lavt tyngdepunkt og har en innebygget fortank med distribusjonsrør for utforing til et justerbart utforingsrør til dybdeforing og høydeforing, dette systemet er video overvåket både under og over overflaten og fjernstyrt fra operasjonsentral.
Modulen blir posisjonert via fjernstyring og kan flyttes rundt i hele arealet etter hvilken arbeidsoppgave den skal utføre, strøm utsatte lokaliteter vil ha fordel av å kunne variere posisjon på forutmating og kunne sikre mot "pellets lekkasje" gjennom notveggen pga avdrift.
Modulen vil bli utstyrt med lavenergi forbrukere på både lys setting og utforingselektronikk og vil bli supplert med strøm via solcellepaneler/akkumulatorer for kunne egensupplere strøm til foringsfunksjoner.
Det vil bli montert 360 graders bevegelige kraner med winch på kransen av modulen som vil brukt til arbeidsfunksjoner og nothold.
X-faktoren i sammensatt funksjon er luseposen og den nytenkende oppsamlerfunksjonen denne vil ha med følgende fordeler:
-Luse oppsamling i merd under avlusing.
-Aktiv luseoppsamling under daglig drift av anlegget.
-Flytte oksygenrikt vann frå djupna og opp i toppen av merda.
-Strømmsetter i merd under forhold der lokaliteten har litengjennomstrømming.
-Oppsamling av alger.
-Samle krepsdyr på nettveggene.
-Samle opp forureiningar på not under notvask.
Støvsuging av not veggen med spesial verktøy.
-Enkel å operere og manøvrere.
-Enkel å bytte oppsamlingspose for forureiningar/lus
-Flerbruks vennlig.
-Energi effektiv.
-Lave drifts kostnader.
-Frekvens styrt, med varsel når filteret begynner å tette seg.
-Ingen skarpe kanter(veldig avrundede kanter for å minimalisere fare for not rift.
-Lett å montere på topp rør på not sirklene.
-Kan drives med enkel vinsj/kran.
-Tårer djupne ned til minst 30 meter.

Universell utforming som fulldekker alle behov og brukstilpasset etter eget ønske

Arbeidsbesparende funksjoner som:
- Arbeidsdekk på flytemodul
-Kran med 360 graders aksjonsradius
-Vinsjer for styring av modul i hele merd arealet
-Foringstank innebygd i modul med energi besparende utforingsrør
-Moonpool i senter av tanken
-Dypforingsrør
-Egensupplering av strøm til vitale funksjoner som foring via solcelle paneler
-Posisjonsvariert utforing fra modul
-Arbeidsplattform på modul for not hold/vasking not/daufisk
-Kontiuerlig tettere innpå alle oppgaver
-Kontinuerlig mulighet til overvåkning av not og kontroll oppgaver
-Mulighet til effektiv vasking uten behov for ekstern servicebåt
-Arbeidsbesparende tilrettelagt for å sikre bedre tillvekst av fisk, økt forfaktor
-Utforingsprinsipp som vil gi mindre spredning på vekst
-Prinsippiellt rasjonaliserende og innovativt ved å føre alle kjente
(ukjente) funksjoner tettere innpå arbeidsområdet og utforing inne i selve notsirkelen
-bedre plass mellom nøter/ ingen slanger i overflaten
-Lyssetting under vann

Direkte fordeler økonomisk

-Reduksjon av kostnader på strømforbruk kontra forfåte og konvensjonell utforing på over 50%
-Ingen diesel eller smøreolje kostnader
-Reduksjon/elemenering av kostnader på utstyr relatert til foring
-Reduksjon av service kostnader på forflåter
-Reduksjon av generator kotsnader
-Reduksjon av kompressor kostnader på forflåter
-Reduksjon av kostnader på fortøyningsystem
-Reduksjon av driftskostnader/sosialkostnader/bemanningsbehov
-Reduksjon av kostnader på fiskefor sammenlignet med slangefor
-Lavere innkjøpskostnad sammelignet med dagens prinsipper

Direkte miljømessige fordeler

-Ingen utslipp av nanoplast fra forslanger som slites ut årlig
-Ingen forurensning fra diesel aggregater
-Ingen støy til omkringliggende lokaliteter
-Redusert fare for utslipp til miljø
-Redusert fare for rømning
-Reduserte intervaller på avlusning
-Reduserte intervaller på notbytte